mobile

 

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

voorbeeld vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is al sinds enige jaren de meest gebruikte 'ontslagroute'.

De vaststellingsovereenkomst is populair omdat werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen zonder hiervoor naar het UWV of de kantonrechter te hoeven gaan. Bovendien is een vaststellingsovereenkomst 'ww-veilig' mits deze goed is opgesteld en de opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht wordt genomen. Omdat de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst zo belangrijk is, treft u hieronder een voorbeeld van een vaststelllingsovereenkomst. Zie voor nadere informatie ook onze checklist vaststellingsovereenkomst.

Laat u gratis adviseren over de vaststellingsovereenkomst

Het model voor de vasstellingsovereenkomst dient aan uw concrete situatie te worden aangepast. Laat u hierover adviseren door onze juristen/advocaten. Een eerste advies is GRATIS en kan onnodige, kostbare,  missers voorkomen. Bel voor advies 0900 - 123 73 24 of mail

Wilt u een voorbeeld vaststellingsovereenkomst bestellen in een bewerkbaar Word-formaat, klik dan hieronder op de bestelknop:

====================================================

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

 


Vaststellingsovereenkomst

Ondergetekenden:


1. ……………………. B.V. gevestigd aan de ……….. te ……., hierna aan te duiden als: “Werkgever” ten deze vertegenwoordigd door haar directeur, de heer/mevrouw…….
en

2. De heer ……… wonende aan de …….straat nr…….te…………., hierna aan te duiden als: “Werknemer”.

Nemen het volgende in aanmerking:

1. Werknemer is op ………….. ….… bij Werkgever in dienst getreden in de functie van ……………;
2. het laatstelijke salaris van Werknemer bedraagt € …………. bruto per maand, te verhogen met 8% vakantietoeslag;
3. tussen Werkgever en Werknemer is een verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze waarop Werknemer uitvoering geeft aan zijn functie. Veelvuldig overleg tussen partijen heeft helaas niet geleid tot een oplossing;
4. inmiddels heeft genoemd verschil een structureel karakter gekregen, waardoor de noodzakelijke vertrouwensbasis voor een vruchtbare samenwerking is komen te vervallen en een oplossing anders dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet binnen het bereik van partijen ligt;
5. er is geen sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW;
6. partijen hebben overleg gevoerd om de gevolgen van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsverhouding te regelen.

En komen het volgende overeen:

Einddatum, vrijstelling van werk

1. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wordt via ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst, beëindigd per ……….., waarbij partijen vaststellen dat het initiatief tot beëindiging is genomen door Werkgever. Werknemer valt ter zake de beëindiging van het dienstverband geen verwijt te maken. Tot einde dienstverband is Werknemer vrijgesteld van werk. Tot einde arbeidsovereenkomst betaalt Werkgever het salaris en vakantiegeld volledig door. Een eventueel positief saldo van verlofuren komt te vervallen.

2. Werknemer verklaart door middel van ondertekening van de onderhavige overeenkomst dat hij omtrent de beëindiging van zijn dienstverband in voldoende mate juridisch is geïnformeerd.

Eindafrekening

3. Binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst zal door Werkgever de gebruikelijke eindafrekening ter zake van vakantietoeslag worden verzorgd. De niet genoten vakantiedagen worden wel/ niet (doorhalen wat niet van toepassing is ) uitbetaald.

Ontslagvergoeding en kosten rechtsbijstand

4. Werkgever betaalt binnen 1 maand na einddatum van de arbeidsovereenkomst aan Werknemer een ontslagvergoeding van € …… bruto. Daarnaast betaalt Werkgever ten behoeve van Werknemer, aan diens advocaat, een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand ter zake van dit geschil een bedrag van € ….. ex BTW na overlegging van een factuur van zijn advocaat.

Getuigschrift, referenties en concurrentiebeding

5. Werkgever zal Werknemer desgevraagd een positief getuigschrift en positieve referenties verstrekken. Een eventueel bestaand concurrentiebeding komt te vervallen.

Geheimhouding

6. Werkgever en Werknemer zullen ten aanzien van de inhoud van de onderhavige regeling jegens derden geheimhouding betrachten.

Finale kwijting

7. Ter zake van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst verklaren partijen voorts over en weer geen andere aanspraken tegenover elkaar te hebben en geldend te zullen maken dan volgt uit het in deze vaststellingsovereenkomst bepaalde.

Dwaling

8. Partijen doen (voor zover nodig) uitdrukkelijk afstand van het recht zich ter zake van deze overeenkomst op dwaling te beroepen en/of deze overeenkomst te (doen) ontbinden, behoudens het gestelde in artikel 9.

Bedenktijd

9.Deze overeenkomst kan door de werknemer op basis van artikel 670 boek 7 BW zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, worden ontbonden door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring.

10. De door acceptatie van dit voorstel tot stand gekomen regeling is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW e.v..

Aldus overeengekomen op ……… en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


Naam:                                                                        Naam:

Plaats:                                                                        Plaats:

Handtekening:                                                             Handtekening:

___________________                                                 ___________________

======================================================================

Heeft u vragen over uw eigen vaststellingsovereenkomst of beëindigigingsovereenkomst? of wilt u hulp bij de onderhandeling over uw vaststellingsovereenkomst, bijvoorbeeld voor het realiseren van een hogere ontslagvergoeding?, of andere inhoudelijke zaken in uw vaststellingsovereenkomst  Bel of mail onze specailisten! U weet dan zeker dat u de beste regeling afspreekt!

 

ontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top