mobile


Transitievergoeding bij ontslag

Uw werkgever wilt u ontslaan of uw arbeidsovereenkomst niet verlengen. Er komen dan veel vragen op u af. Eén van de belangrijkste vragen zal zijn: heb ik recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding)?

Vanaf 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag

Tot 1 juli 2015 geldt in hoofdlijnen dat werknemers die ontslagen worden via het UWV geen recht hebben op een ontslagvergoeding, terwijl werknemers die ontslagen worden via de kantonrechter aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding berekend volgende de zogeheten ‘kantonrechtersformule’. Om deze ongelijkheid recht te trekken geldt vanaf 1 juli 2015 de hoofdregel dat iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is en ontslagen wordt recht heeft op een ontslagvergoeding die ‘transitievergoeding’ wordt genoemd. Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd. 

Anders dan voorheen hebben ook werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht op de transitievergoeding.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

In de volgende gevallen is een transitievergoeding verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten die minimaal 2 jaar hebben geduurd:

  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden.
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.
  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als:

  • De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.
  • Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.
  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

transitievergoeding bij ontslag

 

 

 

 

 

 

 

 De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw leeftijd, uw loon en het aantal jaren dat u bij uw werkgever heeft gewerkt. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op een derde maandsalaris per dienstjaar.
Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding een halve maand salaris per dienstjaar.
Bent u bij ontslag 50 jaar of ouder en heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar geduurd, dan is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand salaris per dienstjaar. Deze hogere vergoeding voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en geldt niet voor kleinere werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Maximale hoogte van de transitievergoeding

De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 77.000 bruto. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan uw jaarsalaris.

Speciale regeling voor kleine werkgevers

Voor werkgevers die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben geldt een speciale regeling bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Voor deze werkgevers tellen de dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ingegeven door een slechte financiële situatie van werkgever. Dat is het geval als er sprake is van:

  • drie jaar lang een negatief netto-resultaat;
  • een negatief eigen vermogen.
  • de waarde van de vlottende activa zijn kleiner dan de schulden

Extra vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid

In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kan werknemer een extra vergoeding aan de kantonrechter verzoeken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: discriminatie, seksuele intimidatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, valse ontslaggrond, en het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie.

Verlaging van de transitievergoeding met gemaakte kosten voor ‘employabiliteit’ werknemer

Indien werkgever ten behoeve van de werknemer kosten heeft gemaakt met het doel werkloosheid te voorkomen of te bekorten ( denk aan outplacementkosten) dan kunnen deze kosten in mindering komen op de transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor scholingskosten die niet op de eigen functie van werknemer gericht zijn.

Bereken de transitievergoeding met handige rekentool

Door de vele variabelen is het niet gemakkelijk de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Om deze klus eenvoudiger voor u te maken vervaardigde Ontslagspecialist een handige rekentool waarmee u simpel online de transitievergoeding kunt berekenen. Klik voor de rekentool op: hoe hoog is de transitievergoeding?

Ontslagvergoeding afgesproken in vaststellingsovereenkomst of bij CAO

Ook na 1 juli 2015 blijft het mogelijk dat werknemer en werkgever zelf de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen. Zo zouden zij ervoor kunnen kiezen de kantonrechtersformule te blijven hanteren bij het berekenen van de ontslagvergoeding. De individuele ontslagafspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook bij CAO of bij collectief ontslag (Sociaal Plan) kan afgeweken worden van de standaard transitievergoeding.

Per welke datum geldt de transitievergoeding?

De regels omtrent de transitievergoeding gelden met ingang van 1 juli 2015. Op procedures die voor 1 juli 2015 bij het UWV of de kantonrechter zijn gestart gelden de regels aangaande de transitievergoeding niet, ook al valt de uitspraak van het UWV of de kantonrechter ná 1 juli 2015.
De regels over de transitievergoeding gelden ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 tot een einde komen, ook al zijn deze overeenkomsten voor 1 juli 2015 aangegaan.

Afwijkende regeling in CAO of Sociaal Plan

De regels over de transitievergoeding gaan per 1 juli 2015 in. In het geval de werkgever echter nog gebonden is aan afwijkende regels in de CAO of Sociaal Plan, dan gaan die afwijkende regels voor tot 1 juli 2016. De werkgever hoeft dus niet 'dubbel' te betalen. 

Let op: tijdig opeisen vergoeding!

Als het goed is betaalt de werkgever de transitievergoeding uit zichzelf. Als werkgever echter niet wil of kan betalen, dient u binnen uiterlijk 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst de transitievergoeding te vorderen via de rechter. Wij kunnen u daarbij helpen.

Advies en rechtshulp bij de transitievergoeding. Hogere vergoeding vaak mogelijk!

De regels omtrent de transitievergoeding en een eventuele aanvullende vergoeding zijn niet eenvoudig. Vraag daarom altijd advies voordat u instemt met ontslag of een vergoeding. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn gespecialiseerd in alle regels over ontslag. Vanuit die expertise kunnen wij met uw werkgever onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat laatste is vooral mogelijk in het geval de reden van ontslag discutabel is.

Voorkom missers en raadpleeg altijd eerst onze specialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail.

ontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top