mobile

Wat is een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die meteen ingaat. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en evenmin is de toestemming van het UWV/Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven en de werknemer kan dit ontslag op staande voet nemen. Voor beide gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor ontslag.

Redenen voor ontslag op staande voet.

Wat is een reden voorontslag op staande voet?

Er is sprake van een dringende reden voor ontslag voor de werkgever als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld diefstal, verduistering bedrog, dronkenschap op de werkvloer, mishandeling, pesten op het werk en grove belediging. In het Burgerlijk Wetboek zijn nog meer voorbeelden opgenomen. Voor een toelichting op de voorbeelden klikt u op: redenen ontslag op staande voet

Behalve de in de wet genoemde voorbeelden kunnen zich nog andere dringende redenen voordoen.

De hoofdregel ter beoordeling of iets als dringende reden kan worden aangemerkt laat zich als volgt definiëren.

Er moet sprake zijn van zodanige eigenschappen /gedragingen van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De situatie brengt met zich mee dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onaanvaardbaar is, derhalve de arbeidsovereenkomst terstond moet eindigen. Voor de werknemer gelden als dringende reden omstandigheden die ten gevolge hebben dat de werkgever redelijkerwijs niet van de werknemer kan verlangen dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Hieronder zal verder worden ingegaan op een door de werkgever gegeven ontslag op staande voet.

Eisen aan een ontslag op staande voet.

Zo'n ontslag vereist een snel optreden van de werkgever. Direct, althans korte tijd nadat zich de dringende reden heeft voorgedaan en door de werkgever is geconstateerd, dient de werkgever de werknemer te ontslaan. De reden voor het ontslag op staande voet moet tegelijk met het ontslag worden medegedeeld.

Wacht de werkgever langer dan nodig is, dan is een direct ontslag op staande voet niet meer mogelijk. De noodzaak voor de werkgever van een snelle beëindiging van het dienstverband is dan achterhaald.

Een maatregel die vaak aan ontslag op staande voet vooraf gaat is 'schorsing' of non-actiefstelling. Voor meer informatie hierover klikt u op: schorsing

Wat te doen tegen ontslag op staande voet? Acties werknemer

Wat kan een werknemer doen?

De werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten bij de rechter. De ontslagen werknemer vraagt de rechter om vast te stellen dat er geen sprake is van een dringende reden. Daarnaast vraagt de werknemer aan de rechter om de werkgever te veroordelen het loon door te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer op korte termijn nadat hij is ontslagen aan de werkgever kenbaar heeft gemaakt dat hij bereid en beschikbaar is om de werkzaamheden te hervatten.
De werknemer heeft groot belang bij het ongeldig laten verklaren van het ontslag.  Hij wil immers voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt, in welk geval UWV een WW-uitkering weigert.

Als de werknemer het ontslag met succes aanvecht bij de rechter moet de werkgever het loon doorbetalen vanaf de ontslagdatum en blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Ontslag op staande voet heeft derhalve risico's voor de werkgever.
De werknemer moet zijn vorderingen binnen 2 maanden nadat hij op staande voet ontslagen is bij de rechter aanhangig maken. Is er geen dringende reden dan is het ontslag vernietigbaar.
De werknemer moet daarop uitdrukkelijk een beroep doen en doorbetaling van het loon vorderen. De werknemer moet zich beschikbaar houden voor het verrichten van werk.
De werknemer kan er ook voor kiezen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand te laten, maar wel aanspraak te maken op een vergoeding vanwege een onregelmatige beëindiging. De vergoeding is in dat geval gelijk aan het salaris over de periode van de opzegtermijn die de werkgever bij een regelmatige opzegging in acht had moeten nemen.

U bent werkgever, hoe geeft u ontslag op staande voet?

Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. Als aan die eisen niet wordt voldaan kan het ontslag u als werkgever veel geld gaan kosten, zoals loondoorbetaling met boetes of een zogeheten billijke vergoeding voor de werknemer. Voorkom hoge kosten en leg uw situatie voor aan onze ontslagspecialisten en gebruik onze voorbeeldbrief als er voldoende reden is voor direct ontslag.

Voorbeeldbrief:

Als werkgever moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat u het ontslag op de juiste wijze geeft. Dat luistert erg nauw. Om u daarbij te helpen en kostbare missers te voorkomen hebben wij voor u een juridisch correcte voorbeeld-brief opgesteld.  U kunt deze voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: voorbeeldbrief.

De werkgever kan verder proberen de risico's van een ontslag op staande voet (de loondoorbetalingsverplichting) af te dekken.
In de praktijk zal een werkgever vaak een (voorwaardelijk) ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen. Bekijk hier meer artikelen over ontslag op staande voet

Hulp van de specialistde ontslagspecialist geeft u direct hulp | ontslag op staande voet | bel nu

Aan een ontslag op staande voet zitten nogal wat eisen. Lang niet altijd is een dergelijk ontslag mogelijk. 

Laat u  helpen en bijstaan door onze ontslagspecialisten want een ontslag op staande voet is voor zowel werknemer als werkgever ingrijpend en juridisch gecompliceerd.

Voorkom kostbare missers en neem direct aktie. Bel onze Ontslagspecialisten: 0900-123 73 24 of mail onsontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top